Dag van de Nieuwste Geschiedenis: Geschiedenis en Media // Journée de l’Histoire Contemporaine: Histoire et Médias (25/05/ 2018)

Dag van de Nieuwste Geschiedenis
25 mei 2018 - KU Leuven

Geschiedenis en Media

‘The medium is the message’. Met die stelling wees de Canadese filosoof Marshall McLuhan in 1964 al op de bepalende invloed van (massa)media in de samenleving. Zij kneden de boodschap die ze overbrengen, zo stelde McLuhan, leggen hun eigen logica op en bepalen zo de consumptie van informatie. McLuhan’s stelling inspireerde ook historici. De mediageschiedenis als veld bestudeert de eigen dynamiek van de media en bevraagt – vaak in dialoog met de techniekgeschiedenis – hoe nieuwe dragers van informatie ontstaan en de invloed van oudere dragers afneemt. Maar niet alleen mediahistorici voeren historisch onderzoek naar kranten, tijdschriften, radio- en televisiefragmenten, film, fotografie enz. Als bronnen voor de studie van het sociale, politieke, economische en culturele verleden nemen media een centrale plaats in binnen de contemporanistiek. Sterker nog, media lijken een ‘actualiteit’ te verbeelden die eigen is aan de ‘hedendaagse’ geschiedenis. Zij tonen historici wat op een gegeven moment actueel of nieuwswaardig werd geacht en weerspiegelen zo hoe gemeenschappen zichzelf en de wereld rondom hen ervoeren.
Reden genoeg voor de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis om stil te staan bij de manier waarop historici met media omgaan. Deze editie van de Dag van de Nieuwste Geschiedenis in 2018 staat daarom in het teken van ‘Geschiedenis en Media’. De Dag wil een forum bieden voor zowel mediahistorisch onderzoek in strikte zin als voor onderzoek binnen het rijke veld van de nieuwste geschiedenis dat gebruik maakt van media als bron. In beide gevallen vragen we bijzondere aandacht voor de methodologische, vormelijke, heuristische en theoretische uitdagingen die het gebruik van kranten- en tijdschriftencollecties, audiovisuele bronnen en andere (nieuwe) vormen van (sociale) media met zich meebrengen. Zeker nu grote vorderingen geboekt worden op het terrein van de digital humanities. De digitaliseringsprojecten van de laatste jaren (BelgicaPress, the Belgian War Press, beeldbanken als de AVA van het Antwerpse stadsarchief, de digitale collectie van het Vlaams Instituut voor Archivering of de omvangrijke fotocollecties van het Rijksarchief) stellen grote hoeveelheden gegevens beschikbaar en maken nieuwe onderzoeksvragen en -technieken mogelijk.

Tijdens de Dag van de Nieuwste Geschiedenis willen we onderzoekers hierover aan het woord laten in parallelle sessies. Mogelijke vragen en thema’s die aan bod kunnen komen zijn:
• Wat is mediageschiedenis? In welke mate beïnvloeden de hedendaagse geschiedenis en de geschiedenis van de media elkaar?
• Hoe worden mediabronnen gebruikt in diverse historische subvelden zoals gendergeschiedenis, migratiegeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, politieke geschiedenis, geschiedenis van de populaire cultuur enz.? In welke mate wordt de rol van media in deze velden gethematiseerd?
• De ontwikkeling van verschillende soorten tijdschriften, de professionalisering van de pers en de fotografie, de opkomst van de radio-, televisie- en filmcultuur enz.
• De studie van (massa)media als een vorm van identiteitspolitiek of als middel in de constructie van het collectieve geheugen.
• Het bevragen van specifieke bronnen als gecensureerde en clandestiene pers, politieke (spot)prenten, ‘verboden’ films enz.
• Showcases en methodologische reflecties over de digitalisering van mediabronnen zoals kranten en tijdschriften.
• …

Voor deze editie van de Dag van de Nieuwste Geschiedenis doen we ook een bijzondere oproep aan de archiefinstellingen om sessies voor te stellen waarin de keuzes voor de bewaring en ontsluiting van nieuwe mediabronnen worden toegelicht. We hopen zo de dialoog tussen historici en archivarissen, tussen de praxis van de archiefwereld en de evoluerende behoeften van onderzoekers te bevorderen. Mogelijke vragen daarbij zijn:
• Hoe kijken archivarissen in tijden van budgettaire schaarste aan tegen het verwerven, waarderen en ontsluiten van media?
• Welke zijn de gehanteerde criteria maar evengoed de theoretische en praktische bezwaren?
• Op welke media moeten archiefinstellingen focussen: de meest kwetsbare, de maatschappelijk meest relevante, of toch eerder media over onderzoeksthema’s die vandaag ‘in’ zijn?
• Welke soort en graad van ontsluiting wensen gebruikers? Hoe wordt de grote variatie aan reeds bestaande beeldbanken, portaalsites en digitaliseringsprojecten geëvalueerd?
• Hoe beïnvloeden recente media (websites, social media), alomtegenwoordig maar erg vluchtig, de hele discussie?

Oproep voor sessies
Voor de parallelsessies in de voor- en namiddag zoeken we organisatoren van sessies. Een sessie duurt 90 minuten en kan geheel vrij worden ingevuld. We geven de voorkeur aan sessies (workshops, round tables, presentaties,…) met een overkoepelende vraagstelling of verwante thema’s. Alle onderwerpen en perspectieven zijn welkom! Organisatoren die een sessie willen organiseren, mailen hun voorstel met het opzet (max. 700 woorden) naar dagvandenieuwstegeschiedenis@gmail.com. De deadline hiervoor is 31 januari 2018.
De Dag zal openen met een keynote lezing van Andreas Fickers (Université du Luxembourg). Als een van de voortrekkers in de internationale Media History, zal prof. Fickers aan de hand van concrete voorbeelden de opportuniteiten van mediahistorisch onderzoek voor de politieke, sociale en culturele geschiedenis trachten aan te tonen. We sluiten de dag af met een debat tussen Martin Kohlrausch (KU Leuven), Cathérine Lanneau (ULiège), Anne Roekens (UNamur) en Christophe Verbruggen (UGent) over de toekomst van de Belgische mediageschiedenis in tijden van digitalisering. Welke impact hebben initiatieven als BelgicaPress of The Belgian War Press op de Belgische contemporanistiek? Waar staat België in vergelijking met het buitenland? Wat zijn de valkuilen van dergelijk onderzoek?

Journée de l’Histoire Contemporaine
25 mai 2018 – KU Leuven

Histoire et Médias

“Le média est le message”. Avec cette déclaration le philosophe canadien Marshall McLuhan a démontré en 1964 déjà l’influence décisive des médias de masse dans la société. Ils ont pétri le message qu’ils véhiculent, selon McLuhan, établissant leur propre logique et déterminant ainsi la consommation d’information. La déclaration de McLuhan a également inspiré les historiens. L’histoire des médias comme champ d’études possède sa propre dynamique et interroge - souvent en dialogue avec l’histoire des techniques - les nouveaux supports de création de l’information et de mesurer l’impact de canaux plus anciens. Les historiens des médias mènent des recherches historiques non seulement sur les journaux, les magazines, la radio, mais aussi la télévision, le cinéma, la photographie, etc. Comme sources de l’étude des médias sociaux passés, politiques, économiques et culturels, ils prennent une place centrale dans l’histoire contemporaine. En effet, les médias semblent dépeindre une «actualité» inhérente à l’histoire «contemporaine». Ils montrent aux historiens comment certains faits ont été considérés comme dignes d’intérêt ou de faire l’actualité à un moment donné et reflètent les communautés elles-mêmes et le monde qui les entoure.
C’est une raison suffisante pour que l’ABHC puisse analyser la manière dont les historiens traitent les médias. Cette édition de l’année 2018 s’intitule donc «Histoire et médias». Cette journée vise à offrir un forum aux recherches sur l’histoire des médias au sens strict et aux recherches de ce domaine riche de l’histoire contemporaine qui mobilise les médias comme sources. Dans les deux cas, nous vous demandons de porter une attention particulière aux défis méthodologiques, formels, heuristiques et théoriques que l’utilisation des collections de journaux et de magazines, des sources audiovisuelles et autres (nouveaux types), ainsi que des réseaux sociaux. Certes, de grands progrès sont en cours dans le domaine des humanités numériques. Les projets de numérisation de ces dernières années (Belgica press, The Belgian War Press, les banques d’images des archives de la ville d’Anvers, la collection numérique de l’Institut flamand pour les collections d’archivage ou les collections de photographies des Archives Générales du Royaume) ont livré de grandes quantités de données disponibles et ont permis de créer de nouvelles recherches possibles.

Au cours de la nouvelle Journée d’Histoire Contemporaine, nous voulons laisser la parole aux chercheurs au sein de sessions parallèles. Les questions et sujets pouvant être abordés sont les suivants:
• Qu’est-ce que l’histoire des médias? Dans quelle mesure l’histoire contemporaine et l’histoire des médias interagissent-elles?
• Comment les sources médiatiques sont mobilisées dans divers champs historiques tels que l’histoire du genre, l’histoire de la migration, l’histoire des sciences, l’histoire politique, l’histoire de la culture populaire, etc.? Dans quelle mesure le rôle des médias dans ces domaines est-il problématisé?
• Le développement de différents types de magazines, la professionnalisation de la presse et de la photographie, l’essor de la radio, de la télévision et de la culture cinématographique, etc.
• L’étude des médias (de masse) comme vecteurs de politique identitaire ou comme un moyen de construction de la mémoire collective.
• Interrogation de sources spécifiques comme les presses censurée et clandestine, les affiches politiques, les films « interdits », etc.
• Réflexions méthodologiques sur la numérisation des sources médiatiques telles que les journaux et les magazines.
• …

Pour cette édition de la Journée de l’Histoire Contemporaine, nous lançons également un appel tout particulier aux centres d’archives pour proposer des sessions expliquant les choix de conservation et l’ouverture de nouvelles sources médiatiques. Nous espérons ainsi promouvoir le dialogue entre historiens et archivistes, entre la pratique du monde des archives et l’évolution des besoins des chercheurs. Parmi de possibles questions possibles figurent les suivantes :
• Comment les archivistes appréhendent-ils les périodes de pénurie budgétaire pour acquérir, valoriser et rendre accessibles les médias?
• Quels sont les critères utilisés, aussi bien que ce soit au niveau théorique que pratique ?
• Sur quels types de médias devraient se concentrer sur les centres d’archives : les plus vulnérables, les plus pertinents sur le plan sociétal ou plutôt les médias qui sont dans l’ère du temps ?
• Quel type et degré d’accès les utilisateurs veulent-ils ? Comment la grande variété de banques d’images, de sites portails et de projets de numérisation existants est-elle évaluée?
• Comment les médias récents (sites Web, médias sociaux), omniprésents mais très volatiles, influencent-ils ces questions ?

Appel à sessions
Pour les sessions parallèles, en début de journée et en après-midi, nous cherchons des organisateurs afin de les coordonner. Une séance dure un maximum 90 minutes. Les propositions de sessions (ateliers, tables rondes, présentations, …) avec une question commune ou portant sur des sujets connexes seront privilégiées. Tous les sujets et perspectives sont les bienvenus ! Les organisateurs qui souhaitent organiser une session peuvent envoyer leur proposition (700 mots) à dagvandenieuwstegeschiedenis@gmail.com. La date limite est le 31 janvier 2018.

La Journée s’ouvrira avec une conférence d’Andreas Fickers (Université du Luxembourg). Considéré comme l’un des pionniers de l’histoire internationale des médias, le professeur Fickers tentera de montrer à l’aide d’exemples concrets les possibilités de la recherche en histoire des médias pour l’histoire politique, sociale et culturelle. Nous terminerons la journée par un débat entre Martin Kohlrausch (KU Leuven), Catherine Lanneau (ULiège) Christophe Verbruggen (Université de Gand) et Anne Roekens (UNamur) sur l’avenir de l’histoire des médias belges à l’ère numérique. Quels impacts ont des initiatives comme BelgicaPress ou The Belgian War Press sur le contemporanéiste belge ? Où se situe la Belgique par rapport à l’étranger ? Quels sont les pièges d’une telle recherche ?